Helyi időjárás

Buj Község Önkormányzata

4483 Buj, Rákóczi u. 1.

Telefon: +36 (42) 205-455;
  Email: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
Web: www.buj.hu

 

Bevezető

Magyarország Alaptörvénye a helyi önkormányzást a következőképpen határozza meg:

A helyi önkormányzatok

31. cikk

(1) Magyarországon a helyi közügyek intézése és a helyi közhatalom gyakorlása érdekében helyi önkormányzatok működnek.

(2) A helyi önkormányzat feladat- és hatáskörébe tartozó ügyről törvényben meghatározottak szerint helyi népszavazást lehet tartani.

(3) A helyi önkormányzatokra vonatkozó szabályokat sarkalatos törvény határozza meg.

32. cikk

(1) A helyi önkormányzat a helyi közügyek intézése körében törvény keretei között

a) rendeletet alkot;

b) határozatot hoz;

c) önállóan igazgat;

d) meghatározza szervezeti és működési rendjét;

e) gyakorolja az önkormányzati tulajdon tekintetében a tulajdonost megillető jogokat;

f) meghatározza költségvetését, annak alapján önállóan gazdálkodik;

g) e célra felhasználható vagyonával és bevételeivel kötelező feladatai ellátásának veszélyeztetése nélkül vállalkozást folytathat;

h) dönt a helyi adók fajtájáról és mértékéről;

i) önkormányzati jelképeket alkothat, helyi kitüntetéseket és elismerő címeket alapíthat;

j) a feladat- és hatáskörrel rendelkező szervtől tájékoztatást kérhet, döntést kezdeményezhet, véleményt nyilváníthat;

k) szabadon társulhat más helyi önkormányzattal, érdek-képviseleti szövetséget hozhat létre, feladat- és hatáskörében együttműködhet más országok helyi önkormányzatával, és tagja lehet nemzetközi önkormányzati szervezetnek;

l) törvényben meghatározott további feladat- és hatásköröket gyakorol.

(2) Feladatkörében eljárva a helyi önkormányzat törvény által nem szabályozott helyi társadalmi viszonyok rendezésére, illetve törvényben kapott felhatalmazás alapján önkormányzati rendeletet alkot.

(3) Az önkormányzati rendelet más jogszabállyal nem lehet ellentétes.

(4) A helyi önkormányzat az önkormányzati rendeletet a kihirdetését követően haladéktalanul megküldi a fővárosi és megyei kormányhivatalnak. Ha a fővárosi és megyei kormányhivatal az önkormányzati rendeletet vagy annak valamely rendelkezését jogszabálysértőnek találja, kezdeményezheti a bíróságnál az önkormányzati rendelet felülvizsgálatát.

(5) A fővárosi és megyei kormányhivatal kezdeményezheti a bíróságnál a helyi önkormányzat törvényen alapuló rendeletalkotási vagy határozathozatali kötelezettsége elmulasztásának megállapítását. Ha a helyi önkormányzat a rendeletalkotási vagy határozathozatali kötelezettségének a bíróság által a mulasztást megállapító döntésben meghatározott időpontig nem tesz eleget, a bíróság a fővárosi és megyei kormányhivatal kezdeményezésére elrendeli, hogy a mulasztás orvoslásához szükséges önkormányzati rendeletet vagy önkormányzati határozatot a helyi önkormányzat nevében a fővárosi és megyei kormányhivatal vezetője alkossa meg.

(6) A helyi önkormányzatok tulajdona köztulajdon, amely feladataik ellátását szolgálja.

33. cikk

(1) A helyi önkormányzat feladat- és hatásköreit a képviselő-testület gyakorolja.

(2) A helyi képviselő-testületet a polgármester vezeti. A megyei képviselő-testület elnökét a megyei képviselő-testület saját tagjai közül választja megbízatásának időtartamára.

(3) A képviselő-testület sarkalatos törvényben meghatározottak szerint bizottságot választhat, és hivatalt hozhat létre.

34. cikk

(1) A helyi önkormányzat és az állami szervek a közösségi célok elérése érdekében együttműködnek. A helyi önkormányzat részére kötelező feladat- és hatáskört törvény állapíthat meg. A helyi önkormányzat kötelező feladat- és hatásköreinek ellátásához azokkal arányban álló költségvetési, illetve más vagyoni támogatásra jogosult.

(2) Törvény elrendelheti a helyi önkormányzat kötelező feladatának társulásban történő ellátását.

(3) Törvény vagy törvényi felhatalmazáson alapuló kormányrendelet a polgármester, a megyei képviselő-testület elnöke, valamint a képviselő-testület hivatalának vezetője vagy ügyintézője számára kivételesen államigazgatási feladat- és hatáskört is megállapíthat.

(4) A Kormány a fővárosi és megyei kormányhivatal útján biztosítja a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletét.

(5) Törvény a költségvetési egyensúly megőrzése érdekében a helyi önkormányzat törvényben meghatározott mértékű kölcsönfelvételét vagy más kötelezettségvállalását feltételhez, illetve a Kormány hozzájárulásához kötheti.

35. cikk

(1) A helyi önkormányzati képviselőket és polgármestereket a választópolgárok általános és egyenlő választójog alapján, közvetlen és titkos szavazással, a választók akaratának szabad kifejezését biztosító választáson, sarkalatos törvényben meghatározott módon választják.94

(2) A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választását a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek előző általános választását követő ötödik év október hónapjában kell megtartani.

(3) A képviselő-testület megbízatása a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásának napjáig tart. Jelöltek hiányában elmaradt választás esetén a képviselő-testület megbízatása meghosszabbodik az időközi választás napjáig. A polgármester megbízatása az új polgármester megválasztásáig tart.

(4) A képviselő-testület - sarkalatos törvényben meghatározottak szerint - kimondhatja feloszlását.

(5) Az Országgyűlés a Kormány - az Alkotmánybíróság véleményének kikérését követően előterjesztett - indítványára feloszlatja az alaptörvény-ellenesen működő képviselő-testületet.

(6) A feloszlás és a feloszlatás a polgármester megbízatását is megszünteti.


Az Alaptörvényben lefektetett önkormányzatiságot a Magyarország helyi önkornmányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (Ötv.) bontja ki részletszabályokkal.

Az Ötv. szerint önkormányzati döntést a helyi önkormányzat képviselő-testülete - annak felhatalmazására bizottsága, a részönkormányzat testülete, a helyi kisebbségi önkormányzat testülete, társulása, a polgármester -, illetőleg a helyi népszavazás hozhat. Ezen kívül törvény a polgármesternek még kivételesen államigazgatási feladat- és hatáskört állapíthat meg.

A képviselő testület, a polgármester és az alpolgármester

A hazánkban 1990-től létező önkormányzati rendszerrel kapcsolatban általánosan leszögezhető, hogy annak legfőbb szerve a helyi választópolgárok által demokratikus úton megválasztott képviselő-testület, amelyet megillet a jogi személyiséggel rendelkező önkormányzat valamennyi feladat- és hatásköre. Természetesen a rendkívül szélesen meghatározott feladatokat nem egyedül, hanem szervei: a polgármester, az egyes bizottságok (ahol van ott a részönkormányzat), és a polgármesteri hivatal útján látja el, illetve egyes hatásköröket kivéve amelyek átruházását a törvény tiltja átruházhat.

Működésében meghatározó szereppel bírnak a rendszeresen tartandó ülések, amelyeken a legfontosabb kérdésekben történik meg a döntéshozatal. Döntéseit két formában, határozatként vagy rendeletként hozza.

A képviselő-testület ülései általában nyilvánosak, azokon bárki részt vehet. Kivételt képeznek az Ötv.-ben meghatározott ügyek, amelyek esetében zárt ülést kell tartani, illetve zárt ülés rendelhető el.

A polgármester a képviselő-testület tagja, aki a testület képviseletében jár el. A törvény azonban külön feladat és hatáskörökkel is felruházhatja, illetve már maga az Ötv. külön feladatokat ad neki.

A képviselő-testület saját tagjai közül választ alpolgármestert. Az alpolgármester elsődleges feladat a polgármester munkájának segítése, illetve a polgármester helyettesítése.

A képviselő-testület tagjai

Barta Miklós Ferenc polgármester
Takács László alpolgármester
Árvai Csilla

Fekete Katalin
Harkály Gyula
Harkály Lászlóné
Mester János

A képviselő-testület bizottságai

A bizottságok elsősorban döntés-előkészítő, illetve a végrehajtást szervező és ellenőrző funkciót látnak el. A képviselő-testületek saját maguk hozzák létre bizottságaikat. Az Ötv. kötelezőként csak a pénzügyi bizottság létrehozását rendeli el, minden 2000 főnél több lakosú településen, továbbá az oktatási ügyekkel foglalkozó bizottságot a három vagy annál több nevelési-, oktatási intézményt fenntartó önkormányzat számára.

A bizottságok tagjai a képviselők, illetve a testületen kívüli személyek. A polgármester, alpolgármester, és a polgármesteri hivatal dolgozója bizottságban sem tag sem elnök nem lehet.

Bizottságok

Szociális és Pénzügyi Bizottság

Tagjai:

Árvai Csilla elnök
Fekete Katalin
Harkály Gyula
Harkály Lászlóné
Mester János
 Dr. Némethné Kósa Mónika külső tag


Ügyrendi Bizottság

Tagjai:

Mester János elnök
Harkály Gyula
Harkály Lászlóné

Az önkormányzat társulásai

Az Ötv. rendelkezései szerint a települési önkormányzatok feladataik hatékonyabb és célszerűbb megoldására szabadon társulhatnak.

Az önkormányzat tagja az alábbi társulásoknak:

Ibrány és Térsége Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat Társulás,
Szociális Alapszolgáltatási Központ Társulás,
Ibrány és Térsége Központi Ügyeleti Társulás.

A polgármesteri hivatal és a jegyző

A képviselő-testület egységes hivatalt hoz létre - polgármesteri hivatal elnevezéssel - az önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására. A polgármesteri hivatal közigazgatási szervezet, mely részben önkormányzati részben államigazgatási feladatokat végez. Ezen kívül a polgármester az önkormányzati, valamint államigazgatási feladat- és hatásköreit a polgármesteri-hivatal közreműködésével látja el.

A hivatalt a képviselő-testület által kinevezett jegyző vezeti.

A jegyző Dr. Németh Károly

a) gondoskodik az önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok ellátásáról;
b) a hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét; gyakorolja a munkáltatói jogokat a képviselő-testület hivatalának köztisztviselői tekintetében.
c) döntésre előkészíti a polgármester hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyeket;
d) dönt azokban a hatósági ügyekben, amelyeket törvény, vagy törvény felhatalmazása alapján kormányrendelet a jegyző hatáskörébe utalnak
e) tanácskozási joggal vesz részt a képviselő-testület, a képviselő-testület bizottságának ülésén.

A jegyző köteles jelezni a képviselő-testületnek, a bizottságnak és a polgármesternek, ha a döntésüknél jogszabálysértést észlel.

Az önkormányzat feladatai

Az Ötv. 8.§ (4) bekezdése szerint 'A települési önkormányzat kötelező gondoskodni az egészséges ivóvízellátásról, az óvodai nevelésről, az általános iskolai oktatásról és nevelésről, az egészségügyi és szociális alapellátásról, a közvilágításról, a helyi közutak és köztemető fenntartásáról; köteles biztosítani a nemzeti és etnikai kisebbségek jogainak érvényesülését.'

Az önkormányzat feladatait részben saját fenntartású intézményrendszere útján látja el. Az önkormányzati intézmények költségvetési szervek, melyek tevékenységét kinevezett intézményvezetők irányítják. Más részben arra megfelelő szakértelemmel, feltételekkel rendelkező cégekkel és magánszemélyekkel köt szerződést e feladatok ellátására.

Önkormányzati intézmények

Buji Aranyalma Óvoda, Bölcsőde és Konyha

intézményvezető: Harkály Gyuláné

Védőnői szolgálat:

Kiss Józsefné védőnő

 

Közszolgáltatások
(településtisztaság, közvilágítás, szennyvíz szállítás és kezelés, vízmű)

Köztisztasági közszolgáltatás (hulladékszállítás):

Térségi Hulladék-gazdálkodási KFT Nyíregyháza

Ivóvíz és szennyvíz szállítás, kezelés:

Nyírségvíz Zrt. Nyíregyháza

Közvilágítás

E.ON Zrt.

A civil szervezetek és az önkormányzat kapcsolata

Az Ötv. 8.§ (5) bekezdése szerint A települési önkormányzat a feladatai körében támogathatja a lakosság önszerveződő közösségeinek tevékenységét, együttműködik e közösségekkel.

Napfény Nyugdíjas Egyesület

Polgárőr Egyesület

Diáksport Egyesület

A buji Iskolásokért Alapítvány

A buji Óvodásokért Alapítvány

 

Névnap

Ma 2024. július 16., kedd, Valter napja van. Holnap Endre és Elek napja lesz.

Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés

A honlap gépi fordítása

Ki olvas minket

Oldalainkat 821 vendég böngészi

Naptár

<-  Július 2024  ->
HK SzCs P Sz V
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    

Ma van az év 198. napja Szökőév? - Igen! -
Hétköznap/hétvége: Hétköznap

Idő: 02 óra, 21 perc.
Internetidő: 056 (Swatch)
Időszámítás: Nyári
Horoszkóp:
Rák (június 22. - július 22.)
Horizontal SlideShow Module v1.8 by JT.